Menu Close

Predaja izveštaja o posebnim tokovima otpada do 31.03.2017.

izvestavanjePribližava se rok za predaju godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada) – PTP2 izveštaj.

U skladu sa Uredbom, izveštaj o posebnim tokovima otpada se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica (odn. privredna društva, firme, organizacije, fondacije, udruženja…) i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ova uredba se takođe odnosi i na udrženja, fondacije i sl. organizacije, a koje su vršile uvoz proizvida koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012 , 41/2013 ‐ dr. pravilnik i 3/2014) je propisano vođenje i dnevne evidencije o proizvodima koji se plasiraju na tržište Republike Srbije, a koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Pravna lica (privredna društva, firme ) i preduzetnici, kako uvoznici tako i porizvođači, prema pomenutoj Uredbi dužni da vode ovu evidenciju. Pravna lica (odn. privredna društva, firme, organizacije, fondacije, udruženja…) i preduzetnici mogu voditi dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada u papirnom ili elektronskom obliku.

PTP2 - godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada - POTOSNa osnovu dnevne evidencije o proizvedenim ili uvezenim proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada se sastavlja godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2 Uredbe) – PTP2 izveštaj. PTP2 izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine unosom podataka direktno u informacionom sistemu Agencije za zaštitu životne sredine i u papirnom (pisanom) obliku odštampanom direktno u informacionom sistemu Agencije za zaštitu životne sredine.

Bitno je napomenuti da ne potpadaju svi proizvodi pod ovu uredbu. Listu Proizvoda za koje se vodi evidencija i izrađuje izveštaj o posebnim tokovima otpada možete naći na našoj stranici Posebni tokovi otpada.

Takođe, na osnovu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, u obavezi su da izvrše i obračun takse, tj. naknade za posebne tokove otpada, kao i da izvrše uplatu iste.

Za nepoštovanje Uredbe predviđene su kazne u iznosu od:

  • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
  • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
  • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

 

PTP2 obrazac i obraчun naknadePropisane izveštaje i evidencije o posebnim tokovima otpada možete popuniti sami ili pak angažovati nekoga da to uradi za vas.

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža usluge u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

  • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
  • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
  • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
  • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije
  • Slanje neophodne dokumentacije na propisane adrese.

 

 

POTOS logoPored toga što pruža usluge izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad je razvio web (on-line) softver tj. program za posebne tokove otpada – POTOS koji privrednim društvima i preduzetnicima koji imaju obavezu vođenja evidencije i podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada olakšava rad na vođenju pomenute evidencije i izradi godišnjeg izveštaja o posebni tokovima otpada (PTP2). Upotrebom POTOS programa za posebne tokove otpada, korisnik se oslobađa suvišnih proračuna, a sa samo nekoliko klikova dobija željenu dnevnu evidenciju, godišnji izveštaj, kao i obračun takse za određeni period. POTOS – program za posebne tokove otpada je pogodan i za upotrebu od strane firmi koje pružaju usluge vođenja evidencije, izrade godišnjeg izveštaja i obračuna takse za posebne tokove otpada jer nudi mogućnost vođenja evidencija za više firmi od jednom.

Za više informacija o programu za posebne tokove otpada – POTOS, posetite našu stranicu Program za posebne tokove otpada – POTOS.