Menu Close

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

 

 

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju.

Osnovu sistemskog pristupa i preventivnog delovanja čini pravni okvir za bezbednost i zdravlje na radu, a najpre Ustav Republike Srbije u kojem u Članu 38. Stav 2. i Članu 72. Stav 1. Tačka 4. utvrđeno pravo zaposlenih na bezbednost i zdravlje na radu, kao i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2023).

Izlaskom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu zaposleni dobijaju šansu da se izbore za bezbedno radno mesto i sačuvaju, tokom rada, zdravlje. Zakon je, pre svega, napisan uz poštovanje Direktiva Evropske Unije (EU) i Međunarodne organizacije rada (MOR), iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Procena rizika radnih mesta – Izrada akta o proceni rizika

Procena rizika - matrica rizikaProcena rizika radnih mesta i radne okoline, tj. izrada Akta o proceni rizika jeste osnovni element za uspostavljanje bezbednih i zdravih uslova za rad u jednoj firmi.

Procena rizika radnih mesta i radne okoline jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Na osnovu napred navedenih aktivnosti vrši se izrada Akta o proceni rizika. Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Akt o proceni rizika ujedno predstavlja i najbitniji dokument na osnovu kojeg se dalje preduzimaju sve ostale radnje sa ciljem smanjenja nivoa rizika koji utiču na bezbednost i zdravlje na radu – od vršenja prethodnih i periodičnih pregleda za zaposlene raspoređene na radna mesta sa povećanim rizikom, preko dodele na upotrebu ličnih zaštitnih sredstava i obuka, pa sve do primene dodatnih mera za eliminaciju ili smanjenje identifikovanih rizika.

Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu  je propisana Članom 3. Zakona o BZR. Pravilnik o BZR predstavlja opšti akt jedne firme. Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti u oblasti BZR kod poslodavca, tj. u jednoj firmi.

Bitno je napomenuti, da poslodavac koji ima do 10 zaposlenih, prava, obaveze i odgovornosti u oblasti BZR može urediti ugovorom o radu, a za postojeće ugovore o radu – aneksom ugovora o radu.

Izrada evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i vođenje evidencije

Licna zastitna sredstvaIzrada evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i vođenje evidencije je propisana Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2007 i 102/2015). Pored obaveze i načina vođenja evidencije u oblasti BZR, Pravilnikom su propisani i rokovi čuvanja evidencije u oblasti BZR.

Pravilnik o evidencijama u oblasti BZR je definisao obavezu  vođenja i čuvanja 14 obrazaca iz oblasti BZR čime poslodavac dokumentuje da u kontinuitetu sprovodi odgovarajuće mere na eliminisanju ili smanjenju rizika radnih mesta i radne okoline, a u skladu sa Zakonom o BZR i drugim podzakonskim aktima.

Izrada Programa osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad

Izrada programa osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad je takođe definisana Zakonom o BZR kao obaveza poslodavca. Zakonom nije eksplicitno navedeno da je poslodavac u obavezi da donese Program o osposobljavanju za Bezbedan i zdrav rad, ali je navedeno da se osposobljavanje za BZR obavlja u skladu sa Programom osposobljavanja za BZR koji donosi poslodavac.

Na osnovu usvojenog programa osposobljavanja za BZR sprovodi se osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. Osposobljavanje zaposlenih za BZR se vrši teorijski putem odgovarajućih stručnih predavanja i praktično na samom radnom mestu. Nakon sprovedenog osposobljavanja, vrši se teorijska i praktična provera znanja zaposlenog. Poslodavac je dužan da vodi propisanu evidenciju o osposobljavanju zaposlenih za BZR.

Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – Lice za bezbednost i zdravlje na radu

BZR - licna zastitna sredstvaČlanom 46. Zakona o BZR, poslodavac je dužan da organizuje poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, tj. obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit i poseduje licencu u skladu sa Zakonom o BZR – Savetnik za bezbednost i zdravlje na radu odnosno Saradnik za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i dužan je da ima položen stručni ispit. Pomenuti poslodavac nije dužan da poseduje licencu za Savetnika za bezbednost i zdravlje na radu odnosno Saradnika za bezbednost i zdravlje na radu.

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu.

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad, u saradnji sa partnerskom firmom koja je licencirana za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, je u mogućnosti da ponudi usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije.

Pored usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u saradnji sa našim poslovnim partnerima, PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad je u mogućnosti i da Vam ponudi usluge u oblasti zaštite od požara, ispitivanja električnih instalacija i drugih oblasti sa ciljem ispunjenja zahteva zakonskih propisa u oblasti BZR.