PanMax Solutions

Proizvodi PanMax Solutions d.o.o. su orjentisani na korisnika. Prilikom projketovanja softverskih rešenja primarna je briga o tome da se zadovolje potrebe naših korisnika i olakša rad u poslovanju.

Korisnicima naših proizvoda se daje mogućnost da više vremena posvete svojoj osnovnoj delatnosti sa ciljem unapređenja poslovanja.

U grupu takvih proizvoda spadaju i naša softverska web bazirana rešenja:

  • OHSIS – Programsko rešenje namenjeno za vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • POTOS – Program za posebne tokove otpada