Menu Close

Projektovanje organizacije

Organizaciona struktura se često shvata kao nešto što je proisteklo iz načina rešavanja problema samih organizacija. Nastala je usled potrebe organizacija da se suoče sa kompleksnošću problema koji se rešavaju i kompleksnošču samih organizacija.

Organizaciona strukturaUsled ograničenja kao što su znanja, veštine i srodnost poslova koji se obavljaju unutar jedne organizacije, nastala je potreba da se izgrađuju specijalizovane strukutre za rešavanje određenih grupa problema tj. obavljanja poslova.

Uspostvaljena organizaciona struktura treba da predstavlja sredstvo koje omogućava postizanje poslovnih ciljeva, tj. treba da bude u službi biznisa.

Mintzberg, organizacionu strukutru definiše kao sumu načina na koje organizacija deli posao i zadatke i postiže koordinaciju njihovog reagovanja.

Presudan uticaj u projektovanju i uspostavljanju organizacione strukture ima menadžemnt preduzeća, ali ne treba zanemariti i druge faktore koji imaju uticaj na konačan model i izgled organizacione strukture…

U okviru konsultantskih usluga u oblasti projektovanja organizacije, PanMax Solutions d.o.o. pruža usluge:

  • Snimanja trenutnog stanja
  • Reorganizacije
  • Optimizacije
  • Utvrđivanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
  • Izradu opisa poslova
  • Projektovanja sistema nagrađivanja zaposlenih i sistema upravljanja pomoću ciljeva
  • Definisanja ugovora o radu
  • Implementacije organizacionih i drugih promena u vezi sa radnim odnosima u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije