Menu Close

Program za poslove BZR – OHSIS

OHSIS logoOHSIS (Occupational Health & Safety Integrated Solution) predstavlja internet (web) aplikaciju, odnosno program (softver) koji služi za vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR). OHSIS program za poslove BZR predstavlja aplikativno rešenje modularnog tipa. Modularnost obezbeđuje našim korisnicima da koriste samo one module za kojim imaju potrebu.

OHSIS je namenjen, kako preduzećima i agencijama koja pružaju usluge Lica za bezbednost i zdravlje na radu, tako i preduzećima koja samostalno obavljaju poslove za sopstvene potrebe.

Bezbednost i zdravlje na radu je oblast koja je u prethodnih nekoliko godina znatno došla do izražaja u administraciji poslovnih procesa preduzeća u Srbiji, a mnogobrojni društveno ekonomski procesi dodatno pojačavaju administrativni pritisak na domaće preduzetnike i poslovne ljude.

Procesi približavanja standardima poslovanja Evropske unije, Ruske Federacije, Amerike i drugih zemalja sa kojima Republika Srbija pokušava da ostvari što veći izvoz, zahtevaju poštovanje upravo strogih standarda iz oblasti koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje i životnu okolinu. Veliki proizvođači različitih proizvoda vrše pritisak na svoje kooperante i dobavljače da poštuju iste setove standarda i normi kao i oni sami, a to veoma često može da predstavlja veliki teret preduzećima koja se bore sa svakodnevnim ekonomskim pritiscima u svojoj branši. Na kraju, i sama država, koja se trudi da očuva i dodatno izgradi imidž mesta na kom se proizvodi zdrava hrana i voda, propisuje različite obaveze koje se tiču propisa koji za cilj imaju očuvanje zdravlja na radnom mestu, ali i okolini. Ovaj proces ima takav trend da se očekuje dodatno usložnjavanje administracije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zbrinjavanja otpada, uređivanja dokumentacije koja prati proizvode i ambalažu koji mogu biti potencijalni izvori zagađenja.

Praktično, došli smo do tačke u kojoj bezbednost i zdravlje na radu, odnosno propisi koji ih prate, postaju predmet posebne privredne grane konsaltinga u ovoj oblasti. Naša ekspertiza, koju vam pružamo putem svojih softverskih rešenja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, napravljena je sa posebnom pažnjom, tako da naši programi omogućavaju:

 • Lako upravljanje administracijom iz oblasti BZR,
 • Laku integraciju sa postojećim zakonski propisanim obrascima,
 • Ažurirane i tačne verzije evidencija,
 • Podsetnik na rokove propisane posebnim pravilnicima i zakonskim aktima iz oblasti BZR.

Ovo su sve razlozi zbog kojih ćete, ukoliko nam se obratite, sigurno ostvariti najjeftiniji proces vođenja ovih administrativnih procedura i obrazaca koji vam svakako nisu suštinski posao, ali jesu zakonska obaveza.  Na taj način ćete sebi obezbediti dragoceno vreme za razvoj poslovanja i ostvarivanje dodatnog profita.

OHSIS, aplikacija za BZR se sastoji iz sledećih modula:

 • Jezgro sistema (upravljanje organizacionom strukturom, sistematizacijom poslova i  personalna administracija u obimu potrebnom za vođenbje poslova bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Šifarnici
 • Procena rizika
 • Lična zaštitna sredstva (upravljanje ličnim zaštitnim sredstvima):
  • katalog LZS
  • normativi LZS
  • zaduženja LZS…
 • Lekarski pregledi (upravljanje lekarskim pregledima i vođenje evidencije o lekarskim pregledima):
  • Prethodni i periodični lekarski pregledi za lica angažovana na radnim mestima sa povećanim rizikom
  • Pregledi vida i ciljani oftalmološki pregledi za lica koja rade sa opremom sa ekranima duže od 4h dnevno
  • Ostali lekarski pregledi u skladu sa drugim zakonskim propisima
 • Obuke zaposlenih (upravljanje obukama i evidencija o izvršenim obuakama zaposlenih):
  • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad (BZR) i periodične provere
  • Obuka zaposlenih i periodične provere znanja iz oblasti zaštite od požara (ZOP)
 • Ispitivanja (upravljanje i vođenje evidencije):
  • ispitivanje uslova radne okoline
  • pregledi i provere opreme za rad
  • ispitivanja električnih instalacija
  • ispitivanja gromobranskih instalacija
 • Povrede na radu (vođenje evidencije)
  • povrede na radu
  • profesionalna oboljenja
  • oboljenja u vezi sa radom
 • Zaštita od požara (ZOP)
 • Upotreba opasnih materija
 • Prijava opasnih pojava
 • Podsetnik
 • Izveštaji

Za više informacija o samom programu, posetite web sajt OHSIS programa: www.ohsis.net.