PanMax Solutions

Recycle LogoU Republici Srbiji, privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada u obavezi su da vode dnevnu evidenciju i podnose godišnji izveštaj o količini i vrsti proizvedenih i uveženih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Pomenuta privredna društva i preduzetnici spadaju u obveznike plaćanja naknade za posebne tokove otpada.

Obaveza vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, kao i obaveza obračuna i plaćanja naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada prvobitno je bila propisana Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Danas je obalst posebnih tokova otpada uređena Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara i Zakonom o upravljanju otpadom.

 

Dnevna evidencija o količini i vrsti proizvedenih i uveženih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada se može voditi u elektronskom ili pisanom obliku, dok se godišnji izveštaj o posebnim tokovima izrađuje elektronski upotrebom informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.

Obveznici plaćanja naknade za posebne tokove otpada su u obavezi da Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada dostave do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Na osnovu evidencije se vrši obračun i visina naknade koju obveznici plaćanja naknade za posebne tokove otpada moraju da plate. Naknada se plaća kvartalno, odnosno do 15-og dana narednog kvartala u odnosu na kvartal kada su proizvodi koji postaju posebni tokovi otpada stavljeni  u promet na tržište Srbije.

Nadoknada se obračunava samo kada se roba prvi put stavlja u promet. Znači jednom se plaća, ne kao PDV u svakoj fazi prometa.

Prvim danom prometa smatra se:

 • za proizvođača: dan prvog stavljanja na tržište (dan izdavanja otpremnice, odnosno fakture za proizvod).
 • za uvoznika: dan carinjenja i prijema robe u magacin uvoznika.

Bitno je napomenuti da ne potpadaju svi proizvodi pod ovu uredbu. Proizvodi za koje se vodi evidencija i izrađuje izveštaj o posebnim tokovima otpada, prema pomenutoj zakonskoj regulativi su:

 1. gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;
 2. baterije ili akumulatori;
 3. sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;
 4. električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;
 5. vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta ‐ teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 ‐ teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

Za nepoštovanje zakonske obaveze predviđene su kazne u iznosu od :

 • 500.000-2.000.000 dinara za pravno lice
 • 10.000-100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
 • 10.000-500.000 dinara za preduzetnike.

 

Spisak preduzeća i preduzetnika koja imaju obavezu prijave, a koja do sada nisu dostavila izveštaj o posebnim tokovima otpada, je javno dostupan na zvaničnom web sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

 

Propisane izveštaje i evidencije možete popuniti sami ili pak angažovati nekoga da to uradi za vas.

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža kompletnu uslugu u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

 • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
 • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije
 • Slanje neophodne dokumentacije na propisane adrese.

 

Za dodatne informacije možete nas  kontaktirati: