Menu Close

Predaja izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2023. godinu

Podesćamo sva pravna lica i preduzetnike koji su u 2023. godini proizveli ili uvezli:

 • gume od motornih vozila
 • baterije ili akumulatore
 • ulja i maziva
 • električne i elektronske proizvode
 • vozila
 • kese

da imaju obavezu da podensu PTP-2 – Izveštaj – Godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda na tržište Republike Srbije koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Za pomenute proizvode proizvođači i uvoznici su u obavezi da Nacionalnom registru izvora zagađivanja (NRIZ) predaju godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada, kao i da plate naknadu za posebne tokove otpada.

Krajnji rok u kojem treba da se izvrši predaja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2023. godinu jeste 31.03.2024. godine.

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Obaveza izrade i podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnkim tokovima otpada se odnosi i na udrženja, fondacije i sl. organizacije, a koje su prethodnoj godini imale uvoz proizvida koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

PTP2 - godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada - POTOSGodišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada (PTP2 obrazac) se dostavlja  Agenciji za zaštitu životne sredine, odnosno Nacionalnom registru izvora zagađivanja (NRIZ), unosom podataka direktno u informacionom sistemu NRIZ Agencije za zaštitu životne sredine.

Pored godišenjg izveštaja, Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada propisano je da se vodi i dnevna evidencija o proizvodima koji se plasiraju na tržište Republike Srbije, a koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Dnevnu evidenciju preduzeća mogu voditi u  papirnom ili elektronskom obliku.

Bitno je napomenuti da ne potpadaju svi proizvodi pod ovu uredbu. Listu Proizvoda za koje se vodi evidencija i izrađuje izveštaj o posebnim tokovima otpada možete naći na našoj stranici Posebni tokovi otpada.

Takođe, na osnovu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, u obavezi su da izvrše i obračun takse, tj. naknade za posebne tokove otpada, kao i da izvrše uplatu iste.

Kako su navedene obaveze propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara i Uredbom o posebnim tokovima otpada, za nepoštovanje isith predviđene su kazne u iznosu od:

 • 500.000-2.000.000 dinara za pravno lice
 • 10.000-100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
 • 10.000-500.000 dinara za preduzetnike.

 

PTP2 obrazac i obraчun naknadePropisane izveštaje i evidencije o posebnim tokovima otpada možete popuniti sami ili pak angažovati nekoga da to uradi za vas.

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža usluge u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

 • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
 • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije

 

Za dodatne informacije možete nas  kontaktirati: