Menu Close

Pušten u rad program za posebne tokove otpada – POTOS

POTOS logo

Dana 10.03.2016. godine pušten je u rad naš novi proizvod – program (softver) za posebne tokove otpada – POTOS.

Program za posebne tokove otpada – POTOS predstavlja on-line sistem (web program) za vođenje evidencije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

POTOS – Program za posebne tokove otpada je namenjen svim pravnim licima i preduzetnicima koji se bave uvozom ili proizvodnjom proizvoda koji nakon životnog veka (upotrebe) postaju posebni tokovi otpada, tj. obveznicima plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.

POTOS je usklađen sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (Sl. glasnik RS br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 81/2014, 31/201)

Program za posebne tokove otpada – POTOS korisnicima pruža mogućnost dobijanja sledećih izveštaja:

  • Dnevni izveštaj (dnevna evidencija) o proizvodima plasiranim na tržište Republike Srbije koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi proizvoda (Obrazac 1 Uredbe) – dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada
  • Godišnji izveštaj o proizvodima plasiranim na tržište RS koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (Obrazac 2 Uredbe, za potrebe popunjavanja PTP2 obrasca u IS Agencije za ZŽS) – godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada
  • Podaci o proizvodima stavljenim na tržište RS po vrstama za određeni period
  • Obračun visine naknade po vrstama proizvoda
  • Detaljan prikaz obračuna naknade po vrstama proizvoda

 

Preduzeća i preduzetnici koji su obveznici plaćanja naknada za posebne tokove otpada su obavezi da vode dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada, kao i da izrađuju godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada. Godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada se dostavlja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

POTOS daje mogućnost korisnicima da na brz i jednostavan način kreiraju i dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada i godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada. Pored godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, korisniku je na raspolaganju mogućnost kreiranja izveštaja o posebnim tokovima otpada za određeni period i na osnovu njega obračun naknade (takse) za posebne tokove otpada za odabrani period.

Više informacija o softveru za posebne tokova otpada, možete pronaći na našem sajtu, na stranici Program za posebne tokove otpada – POTOS.